user_mobilelogo

De werking van onze school

Projecten
We werken in de Kleurboog met projecten om ervaringsgericht leren te bevorderen.
We kiezen onze projecten zodanig dat ze motiverend en activerend werken. Hierbij leren kinderen alles over wereld om hen heen en leggen ze verbanden tussen al wat ze leren.
We doen elk jaar minstens een project rond natuur, gezondheid, taal, techniek en sociale vaardigheden, maar nog veel andere zaken komen ook aan bod. De leerinhouden van wereldoriëntatie, muzische vorming, leren leren, ICT en taal en wiskunde komen allemaal aan bod via de projecten.
Uiteraard wordt nieuwe leerstof ook aangebracht via instructie, oefening en herhaling. Daarbij hanteren we onderstaande didactische principe in hoge mate.
Didactische principes
We passen in onze school in hoge mate de didactische principes toe. Zo leren kinderen immers het meest, het makkelijkst en het best.
  • · Het geleidelijkheidsprincipe:
We respecteren het natuurlijke leertempo van elk kind; we werken dus van makkelijk naar moeilijk, van weinig naar veel en van concreet naar abstract.
  • · Het aanschouwelijkheidsprincipe:
Wat je kan zien, leer je makkelijker kennen. We proberen onze leerlingen via de projecten en thema’s echt onder te dompelen en gaan vaak van dichtbij dingen bekijken. De natuur in de omgeving van de school wordt bv vaak onderzocht door onze leerlingen.
  • · Het herhalingsprincipe:
Kinderen leren door veel te herhalen. Onze leerkrachten doen dit in de lessen en voorzien 3x/week huiswerk voor lagere schoolkinderen om leerinhouden die gekend zijn in te oefenen. Ook in de klas wordt voortdurend herhaald en geoefend.
  • · Het activeringsprincipe:
Kinderen leren ook meer wanneer ze zelf iets kunnen doen. Het handelend leren is daarom een belangrijke vorm van leren. Leren door te doen!
  • · Het inductieprincipe:
Inductief leren betekent dat je zelf op zoek gaat naar de regels en verbanden. We passen dit vooral toe bij taal.
Welbevinden en socio-emotionele ontwikkeling
We vinden het welbevinden van kinderen erg belangrijk. Daarom volgen we het goed op.
We geven in alle activiteiten aandacht aan het welbevinden en het sociaal gedrag van de kinderen. Wekelijks is er ook een specifieke praatronde om inzicht in sociaal gedrag te oefenen.
We rapporteren ook over welbevinden en sociale vaardigheden op het rapport.
Ervaringsgericht en talentgericht
We kiezen onze projecten vanuit de leefwereld van kinderen.
Zo zorgen we ervoor dat ze gemotiveerd zijn, waardoor ze meer leren.
We kiezen veel thema’s vanuit onze ervaring met die leefwereld van kinderen, maar laten de kinderen ook zelf mee thema’s of onderzoeksvragen aanreiken vanuit het klasgesprek.
Zo kunnen zij echt mee participeren bij het bepalen van de inhouden. Wij zorgen er dan voor dat dit binnen het leerplan past.
Hiermee werken we ook aan de talentontwikkeling van kinderen. Elk kind heeft immers specifieke talenten en die willen we alle kans geven om verder te ontwikkelen. Daarnaast gaan we actief op zoek naar de talenten. We rapporteren dit jaarlijks op het knapport en houden van elk kind een talentgroeiboek bij.
Coöperatief leren
Onze leerlingen leren en werken in heterogene groepen. We kiezen er bewust voor om kinderen van 2 leeftijden samen in een groep te zetten. Zo leren ze van en met elkaar en wordt differentiëren en op niveau werken een natuurlijke houding van ons schoolteam. Uiteraard staat ook bij deze regeling voorop dat het leerplan wordt afgewerkt.
We gaan bovendien ook bewust op zoek naar manieren om kinderen actief te laten samen leren. In duo-werk, groepswerk en hoekenwerk gaan kinderen samen aan de slag. Zo leren ze beter en meer over de leerstof, maar ook oefenen ze het samenwerken op zich.
Zorg
Onze school zoekt en vindt passende antwoorden op zowel collectieve als individuele zorgvragen. De klasleerkracht is de spil van deze zorg. Hij of zij werkt dag in dag uit met de kinderen, observeert en evalueert. Op basis daarvan worden hulpvragen gesignaleerd aan de zorgcoördinator. Op het zorgoverleg of MDO gaan we dan samen op zoek naar interventies die de school, de klas of je kind kunnen helpen.
Het leerplan en meer
Van elke school in Vlaanderen wordt verwacht dat ze bij de leerlingen de eindtermen realiseert. Het GO! heeft die eindtermen concreet gemaakt in een leerplan per leergebied. Deze leerplannen omvatten de eindtermen, en bieden nog extra leerinhouden aan. Onze school gebruikt die leerplannen om zeker alle noodzakelijke leerinhouden bij de leerlingen te bereiken. We zien erop toe dat onze leerlingen de eindtermen en het leerplan afwerken en dus meer inhouden krijgen dan verwacht wordt. We evalueren onszelf regelmatig door aan toetsen op Vlaams niveau mee te doen met onze leerlingen. We scoren hier goed op. Voor taalvaardigheidstoetsen scoren we zelfs ruim boven de Vlaamse norm!
Bovendien zien we erop toe dat het we het leerplan aanpassen in functie van het individuele kind. Wie meer aan kan , krijgt meer. Wie het moeilijk heeft, wordt extra geholpen.

De leergebieden (van de peuterklas t.e.m. het 6de leerjaar)

Taal Nederlands:

Dit omvat lezen, schrijven, spreken, luisteren en taalbeschouwing. We zetten hier extra op in, want taal is een hefboom bij alle leren!

Taal Frans:

Vanaf de derde kleuterklas leren we al spelend een beetje Frans, in 5 en 6 staat Frans wekelijks op het programma.

Wiskunde:

Wiskunde is meer dan optellen en aftrekken! We leren onze kinderen problemen op te lossen door inzicht in getallen bij te brengen. Ook meten en metend rekenen zijn belangrijk.
Het is belangrijk dat kinderen veel handelen met concrete voorwerpen om inzicht in wiskunde te ontwikkelen; ook onze kleuters doen dit al!

Wereldoriëntatie:

Tijdens de activiteiten wereldoriëntatie verkennen we de wereld om ons heen door op onderzoek te gaan en kennis op te bouwen. We verkennen de natuur, mens en maatschappij, techniek; vroeger en nu, hier bij ons en verder weg.

Sociale vaardigheden:

deze doelen realiseren we tijdens klasgesprekken, bij gebeurtenissen en time-out en conflicthantering.

Muzische vorming:

Dans, muziek, beeldende activiteiten, drama en moderne media komen aan bod. De
kinderen ontwikkelen zo creativiteit en cultuurvaardigheden.

Lichamelijke opvoeding:

Kleuters gaan 2 keer per week telkens een lesuurtje met Meester Raf naar de turnzaal om hun grove motoriek (grote lichaamsbeweging) te oefenen. De kinderen van de lagere school gaan naar de turnzaal in de Tovertuin met Meester Raf.
Op dinsdag zwemmen we (vanaf de derde kleuterklas)

Leren leren:

Het is belangrijk dat kinderen ook leren plannen, taken tot een goed einde brengen en studeren. Dit komt aan bod in verschillende lessen op school.
Het huiswerk en het agenda spelen hier een belangrijke rol in. (Kleuters hebben geen huiswerk, maar leren wel al plannen en taakjes afwerken in de klas).  In principe kan Uw kind het huiswerk zelfstandig aan, maar het is natuurlijk goed en leuk als mama en papa er ook interesse voor tonen.
(met uitzondering van toetsenperiodes en sommige opdrachten in de derde graad: zij werken intensiever met contractwerk).
Huiswerk dat niet gemaakt is, wordt op school tijdens de pauze gemaakt.

ICT:

Kinderen leren tijdens verschillende activiteiten en lessen omgaan met computers en moderne media. In de meeste klassen zijn er enkele computers.

Levensbeschouwing:

Kinderen van de lagere school krijgen twee uur per week les in de levensbeschouwing van hun keuze.
Volgende beschouwingen worden op onze school aangeboden:
Niet-confessionele zedenleer, Rooms-katholieke godsdienst, Protestantse godsdienst, Islamitische godsdienst.
De school steunt de verschillende geloofs- of vrijzinnige feesten, maar organiseert ze niet zelf. De leerkrachten informeren U hierover.
Leren is een feest
Het leerplezier van de kinderen staat voorop in onze werking. Als het leuk kan, dan mag het ook leuk zijn. Binnen een duidelijk structuur en regels en afspraken worden inspanningen geleverd om het leerplezier en de motivatie te verhogen. Zo wordt leren op zich een feest!
De kinderen staan centraal, maar ook ouders zijn daarbij welkom. Op verschillende momenten in het schooljaar ben je als ouder welkom in de klas. Zo kan je zelf zien wat je kind leert en hoe leuk dat is!
Naast al het plezier in de klas, vieren we ook vaak echt feest
Sommige feesten gaan door tijdens de schooluren en zijn alleen voor de leerlingen. Soms zijn ook ouders welkom tijdens feesten die op school doorgaan tijdens de lesuren. Een paar keer per jaar vieren we ook in het weekend feest.
Op zulke feesten is iedereen welkom! Ook je familie, buren en vrienden dus!
Het is voor de school erg belangrijk dat je erbij kan zijn!Ook voor de kinderen zelf is dit erg leuk!
Kom dus zeker langs en leer zo de school en ook andere ouders van de school beter kennen.
Sommige feesten hebben hun oorsprong in een bepaalde cultuur of geloofsovertuiging.
We respecteren dat, maar vieren op school feest vanuit neutraliteit.
Zo kan iedereen mee feesten!
Het Kleuradvies
Het Kleuradvies is onze partner bij het plannen van al deze feesten.  Zo werken ouders en school op een leuke manier samen!

Iedereen is welkom! Er is geen vast lidmaatschap

Contact details

Basisschool De Kleurboog
Vijfstraten 130
9100 St.Niklaas
Email: directie@dekleurboog.be
 0474 81 44 37 (GSM School)
 0479 77 38 79 (GSM Kristien Van den Bergh)